ALGEMENE VOORWAARDEN MOKKA HOME

DYNAMOSTRAAT 5, 2525 KB DEN HAAG

Onze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2020. Download hier de algemene voorwaarden van Mokka Home in pdf.

 

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten van koop/verkoop/inkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Mokka Home gevestigd te ‘s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 63170272 handelend onder de naam Mokka Home. Hierna te noemen “Mokka Home”; 1.2. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Mokka Home en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Mokka Home; 1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Mokka Home van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Mokka Home is bevestigd.

 

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. De op de website (www.mokkahomel.nl) en in winkel gelegen aan de Dynamostraat 5 in Den Haag, in prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, kleuren, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Mokka Home niet; 2.2. Offertes hebben een geldigheidsduur van 18 dagen. 2.3. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt; 2.4. Kennelijke vergissingen zoals prijs- en zetfouten op de website, prijskaarten, in reclame-uitingen, aanbiedingen enzovoort, binden Mokka Home niet.

 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Mokka Home de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel per e-mail dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de opdrachtbevestiging van Mokka Home en deze algemene voorwaarden;
3.2. Mokka Home is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen van de koopsom;
3.3. Voor een speciale bestelling dient wederpartij een aanbetaling te verrichten van minimaal 30 % van de aanschafwaarde van de bestelling. Een bestelling wordt pas in behandeling genomen nadat de aanbetaling is verricht.

 

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Mokka Home in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn te Den Haag, inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en in euro’s tenzij schriftelijk anders is overeengekomen; 4.2. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn meerkosten verbonden. Transport geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij; 4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Mokka Home gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

 

Artikel 5. BETALING BIJ INTERNETVERKOOP

5.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalingen middels facturen (uitzonderlijk voor bedrijven met btwnummer en kvknummer), mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 7 dagen na factuurdatum. 5.2. Particulieren betalen onder rembours. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 1.000,00 worden niet onder rembours bezorgd. 5.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend; 5.4. Indien de mogelijkheid bestaat voor wederpartij om de bestelling af te halen in een fysieke vestiging, zal Mokka Home dit tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst mededelen.

 

Artikel 6. AFKOELINGSPERIODE EN ANNULERING

6.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 3 werkdagen na levering van het product wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is en het geleverde product niet in gebruik is genomen. Het recht vervalt dus indien de producten in gebruik zijn genomen of er sprake is van een speciale bestelling. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten; 6.2. De consument mag een product binnen vorengenoemde periode van 3 dagen terugsturen, waarbij ze alleen de kosten voor het terugsturen hoeven te betalen en mits het geen speciale bestelling betreft; 6.3. Indien de wederpartij van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en de producten, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan Mokka Home worden aangeboden, dan draagt Mokka Home zorg voor terugbetaling aan wederpartij binnen 30 dagen na ontvangst; 6.4. In geval van annulering door bedrijven en particulieren zijn alle door Mokka Home ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 30% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Mokka Home ten gevolge van de annulering geleden schade; 6.5. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk.

 

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1 De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Mokka Home dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. 7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: – er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Mokka Home kan worden toegerekend; – wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Mokka Home tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; – wederpartij Mokka Home niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen. 7.3. Wederpartij dient de bij Mokka Home gekochte producten in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze producten door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Mokka Home opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Mokka Home zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Mokka Home op schadevergoeding. 7.4. Bij bezorging levert Mokka Home de producten tot aan de eerste drempel van de voordeur.(Mokka Home levert niet naar verdiepingen ook niet als ere en lift in het pand aanwezig is.) Daarna kunt u zelf uw producten controleren op kleur, materiaal, model, extra opties en eventuele beschadigingen.
Als Mokka Home in uitzonderlijke situaties de producten binnen moet brengen zijn zij niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan eigendom van koper of aan het geleverde product welke ontstaan is bij binnen brengen van het product. 7.5 Mocht de koper na plaatsing van het product er achter komen dat het product niet past of niet door de deur/raam past dan is dit het risco van de koper. 7.6 De koper is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van het verpakkingsmateriaal.
Mokka Home neemt het verpakkingsmateriaal niet mee retour. 7.7 Mokka Home is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Onder deze derden wordt in ieder geval, maar niet beperkt tot, de eigen bezorgdienst van Mokka Home verstaan.

 

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. De afbeeldingen die bij de producten staan op www.mokka-home.nl zijn er enkel om een indruk te geven hoe een product op eruit ziet, doch hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, De foto’s kunnen enigszins afwijken van het originele product; 8.2. Mokka Home is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Mokka Home.

 

Artikel 9. GARANTIE/RECLAME

9.1. Voor alle door Mokka Home geleverde producten geldt 3 jaar (afbouwende) productgarantie enkel op de constructie (niet op de bekleding, c.q. scheuren, losse naden en op natuurlijke producteigenschappen) en zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Mokka Home garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricagegebreken zijn. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:[#] tot 1 jaar na factuurdatum: Geen eigen bijdrage materiaalkosten of reparatiekosten; [#] 1 tot 2 jaar na factuurdatum: Koper draagt 25 % bij van de materiaalkosten, reparatiekosten die onder de garantie vallen; [#] na 2 en tot 5 jaar na factuurdatum: Koper draagt 50 % bij van de materiaalkosten, reparatiekosten die on der de garantie vallen; Mokka Home stelt dat schades en/of fabricagegebreken uitsluitend gemeld kunnen worden via het email adres sales[at]mokka-home.nl of via het serviceformulier te vinden op de website www.mokka-home.nl. Zonder een email of serviceformulier kan Mokka Home de service niet verlenen zoals vermeld in artikel 9.1. Transport mbt schade of reparatie producten zie artikel 9.6. 9.2. Op accessoires, showroomartikelen en opruimingsmodellen geldt geen enkele garantie. Deze goederen worden eveneens niet retour genomen; 9.3. Op straffe van verval van het recht tot reclameren, dient de wederpartij reclames en zichtbare onvolkomenheden in de geleverde zaken schriftelijk te melden binnen een termijn van 3 dagen nadat de manco’s bekend zijn geworden of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn. De betreffende zaken dienen op eerste verzoek aan Mokka Home ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek; 9.4. Reclame is niet mogelijk indien: – de geleverde producten een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie; – de geleverde producten voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Mokka Home op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd dan wel door wederpartij of door een derde zijn gerepareerd; – wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Mokka Home (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan; 9.5. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde reclameert, en zijn reclame door Mokka Home gegrond wordt bevonden, zal Mokka Home te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk een prijsreductie verlenen. 9.6. De wederpartij dient de goederen waarop wordt gereclameerd zelf bij Mokka Home, vestiging van aankoop, aan te bieden en na reparatie op te halen met eigen transport, samen met de aankoopnota van Mokka Home. Het voorgaande geldt ook bij reparatiewerkzaamheden welke mogelijk zouden vallen onder de fabrieksgarantie.
Mokka Home kan met uitzondering de goederen bij koper ophalen en na reparatie leveren, hier worden dan wel transportkosten voor in rekening gebracht. 9.7. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen; 9.8. kleurafwijking: Elke afzonderlijke huid is apart geverfd en gelooid en omdat niet iedere huid (of zelfs delen daarvan) dezelfde hoeveelheid kleurstof opneemt en op dezelfde manier verwerkt wordt, kunnen bij levering van uw zitmeubelen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van de getoonde kleurstaal. 9.9. Bij aflevering of bij afhalen dient wederpartij de geleverde product(en) zelf te controleren en valt dit onder de volledige verantwoordelijkheid van wederpartij. Bij schade achetraf kan er geen enkel aanspraak gemaakt worden op Mokka Home.
Blijkt er beschadiging te zijn tijdens controle dan dient dit gemeld te worden aan de medewerkers van Mokka Home en dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

 

Artikel 10. KEURING

De zaken worden voor de aflevering door Mokka Home gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken vooraf te controleren op tijd en plaats door Mokka Home vastgesteld.

 

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

11.1. Mokka Home is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: – wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; – wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet; 11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen 7 dagen naar het oordeel van Mokka Home passende zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Mokka Home is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 10 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Mokka Home of leidinggevende ondergeschikten; 12.2. Mokka Home is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld; 12.3. Mokka Home aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

 

Artikel 13. OVERMACHT

13.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Mokka Home, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Mokka Home kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Mokka Home ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc. 13.2. Overmacht geeft Mokka Home het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

 

Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Mokka Home aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomst; 14.2. Mokka Home is bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Mokka Home voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden; 14.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Mokka Home te leveren. Hij is eveneens verplicht Mokka Home op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Mokka Home om dit pandrecht tot stand te brengen.

 

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

16.1.De vestigingsplaats van Mokka Home is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Mokka Home moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten; 16.2.Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mokka Home is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; 16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Mokka Home gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Winkelmand